Design a logo for the project

Luxembourg: Design a logo for the project

Mir entwerfen e Logo fir eise Projet

E Logo soll präzis a kloer duerstellen ëm wat et geet. All Iwwerflësseges soll eweg bleiwen. De Logo soll ee vergréissere kënnen an de Logo ka mat Symbol, Bild, mat oder ouni Numm versi ginn. D’Auswiel vun der Schrëft soll awer dobäi originell sinn.
Fir dëst ëmzesetzen hate mir d’Designerin Julie Conrad (www.julieconrad.lu) bäi eis an d’Klassen 7MO1 a 9MO2 invitéiert. Nodeems mir eis unhand vu bekannte Marke vill verschidde Logo ugekuckt hunn, hu mir alles wat eis un eisem Projet wichteg ass un der Tafel festgehalen.
Jiddereen huet fir sech dunn 3 Iddieën zeréck behalen an dës skizzéiert. Duerno hu mir eis a Gruppen zu zwee zesumme gesat an eis géigesäiteg eis Iddien erkläert. Uschléissend huet jiddereen seng beschten Iddi eraus gewielt an eise Gruppepartner huet eis d’Decisioun virun der Klass presentéiert.
All Grupp huet sech fir ee Logo entscheed an dësen hu mir bäi der nächster Etapp am Adobe Illustrator mat eiser Zeechnung am Hannergrod nogezeechnet a faarweg ausgemoolt.
Ganz zum Schluss hu mir dunn 3 Logo erausgesicht déi eis Schoul zu Kuopio a Finnland vertrueden hunn. Hei hu mir déi exzellent 2. Plaz mat dem Logo SUN hanner dem Gewënnerland Frankräich gemat.

A logo should show exactly and clearly what it concerns. Everything what is superfluously should stay away. One should be able to increase a logo and the logo can be provided with symbol, picture, with or without name. The choice of the writing should be original.
Together with the designer Julie Conrad (www.julieconrad.lu) we have looked first at different known logos and have held on the important in our project in a mindmap. In pairs we have discussed our ideas, have outlined and introduced them to our collegues. In the programme Adobe illustrator every group has gone over the well-chosen logo and has painted it colourfully.
The students and teachers of both classes have selected 3 logos for Finland and in Kuopio we have made the 2nd place with the logo SUN behind France.

 

sun logo fm      logo sun – cr7-plaier   logo sun sandy fanny     logo sun – gv 63   Sun Logo NoeClau

Logo competition